29 kwietnia 2022

Ciekawe Biznesy w Polsce

O czym warto wiedzieć?

Prognozy finansowe firm

Istnieje wiele czynników, które mogą prowadzić do nieefektywnych przepływów pieniężnych, a tym samym zagrozić przyszłości firmy. Dlatego ważne jest, aby być świadomym środków i procedur, które można wprowadzić, aby zapewnić dobrą płynność w przyszłości i zoptymalizowany kapitał obrotowy.

Prognozy finansowe firm warto zacząć od planowania.
Zestawienie dochodów, wydatków, aktywów i pasywów, to świetny pomysł na początek. Dzięki temu będziemy mogli zobaczyć, jak firma sobie radzi i wykorzystać te dane do planowania z wyprzedzeniem.
Jeśli chcesz odnieść sukces, musisz korzystać z rachunków, aby zrozumieć potrzeby kapitałowe firmy i spróbować odkryć, co najbardziej wpływa na płynność.

Budżet i prognozy
Aby uzyskać przegląd przepływów pieniężnych, firma powinna przygotować listę oczekiwanych płatności i wypłat. Przydatne może być wykorzystanie budżetu płynności i prognozowanie po drodze, aby przewidzieć zdolności obrotowe. Przygotowanie prognoz często zdarza się kilka razy w roku i polega na ciągłym mapowaniu rzeczywistych danych.

W ten sposób prognozy można wykorzystać do wprowadzenia korekt w ramach budżetu i zapewnienia dokładniejszych obliczeń. Są to dobre narzędzia do wykrywania okresów ograniczonej płynności, w których wydatki przekraczają dochody – odpowiednio zaplanuj działania.

Kapitał obrotowy

Kapitał obrotowy firmy mówi o płynności. Kapitał pracujący mierzy się jako różnicę pomiędzy aktywami obrotowymi spółki a zobowiązaniami bieżącymi. Zapewni to krótkoterminowy i aktualny obraz dostępnej płynności. Aktywa obrotowe definiuje się jako „aktywa, które nie są przeznaczone do stałego posiadania lub użytkowania”, takie jak gotówka, należności i zapasy.

Jeśli znaczna część kapitału obrotowego firmy jest związana z codziennymi operacjami, spłata zadłużenia może być trudna, a płynność jest ograniczona. Firmy powinny zapewnić, że zakup środków trwałych (takich jak sprzęt, maszyny itp.) otrzyma finansowanie, które odpowiada okresowi życia środka trwałego. Spowoduje to mniejsze obciążenie kapitału obrotowego firmy.

Firma powinna monitorować kapitał obrotowy i mieć kontrolę nad tym, co składa się na duże płatności. Dzięki temu firma będzie lepiej przygotowana do wywiązywania się z przyszłych zobowiązań i będzie mogła zobaczyć, kiedy zachodzi potrzeba wdrożenia środków zarządzania kapitałem obrotowym.

Zarządzanie zapasami
Duże zapasy pochłaniają dużo kapitału i mogą stanowić wyzwanie dla płynności. Dlatego ważne jest, aby mieć procedury, które kierują zakupami w stosunku do spodziewanej sprzedaży. W ten sposób, angażujesz jak najmniej kapitału.